Đảng Cộng sản Việt Nam 89 năm luôn vững tay chèo, hoàn thành sứ mệnh vì dân

Chủ nhật - 03/02/2019 07:39
Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả. Đó là giành độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Với truyền thống cách mạng, với bản lĩnh chính trị kiên định và sự sáng tạo đổi mới trong việc xác định đường lối phát triển đất nước, Đảng ta đã chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn thách thức, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời và nhạy cảm về chính trị; đồng thời, thể hiện nổi bật bản lĩnh chính trị, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định mục tiêu, hình thức và phương pháp đấu tranh, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc với việc chớp lấy thời cơ “ngàn năm có một”. Do vậy, dù khi đó Đảng ta chỉ có khoảng hơn 5000 đảng viên, nhưng Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành được chính quyền về tay nhân dân, mở